วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์คลังความรู็
วิชา ประวัติศาสตร์สากล รหัส ส33102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา


นายวิรัช เครือทอง
ครู ผูสอน